Структура та органи управління

Вищим органом управління закладом є його засновник – Білоцерківська міська рада.

Орган управління – Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області.

Керівництво закладом

Керівництво закладом в межах повноважень, визначених законами України, здійснюють:

  • керівник закладу;
  • педагогічна рада.

Керівник закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську діяльність, прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладу, медичне обслуговування та організацію харчування учнів.

Керівник закладу призначається на посаду Органом управління за результатом конкурсного відбору.

Завдання та обов’язки керівника закладу

1) здійснює згідно з чинним законодавством України загальне керівництво закладом;

2) представляє заклад в державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях;

3) розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

4) відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

5) затверджує за погодженням з Органом управління штатний розпис закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників відповідно до чинного законодавства України, визначає їхні функціональні обов’язки;

7) керує педагогічною радою; організовує методичне забезпечення освітнього процесу, затверджує календарні плани навчального процесу, та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) правила внутрішнього розпорядку; інші внутрішні нормативні документи.

8) здійснює проведення добору та розстановки кадрів, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;

9) несе відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців)закладу та додержання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм;

10) створює належні умови для реалізації Державних стандартів;

11) щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

12) видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

13)забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

14) відповідає за організацію медичного обслуговування учнів;

15) вирішує інші питання закладу відповідно до чинного законодавства України.

Педагогічна рада

Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом, до складу якого входять усі штатні педагогічні працівники закладу.

Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

Виключно рішеннями педагогічної ради вирішуються питання:

1) планування роботи закладу;

2) схвалення освітніх програм і навчальних планів та оцінювання результатів їх виконання;

3) затвердження програм навчальних дисциплін (предметів);

4) визнання особи, яка здобуває освіту, такою, що успішно завершила певну освітню програму;

5) приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

6) ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

7) обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Загальні збори

Вищим органом громадського самоврядування в Закладі є загальні збори (конференція) колективу. Делегатів зборів обирають від таких трьох категорій: працівників Закладу, учнів ІІ-ІІІ ступеня навчання, батьків, представників громадськості (однакова кількість делегатів від кожної категорії).

Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі беруть участь не менш як половина делегатів кожної із трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Загальні збори (конференція) скликаються не менш як один раз на рік.

Повноваження загальних зборів (конференції):

1) обрання Ради закладу, її голови, встановлення терміну їх повноважень;

2) заслуховування звіту керівника закладу і голови Ради закладу про їхню роботу, оцінка відкритим або таємним голосуванням;

3) розгляд питань освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу;

4) затвердження основних напрямів удосконалення діяльності закладу, розгляд інших найважливіших питань освітнього процесу.

Учнівське самоврядування

У закладі щорічно створюється орган учнівського самоврядування, мета якого – активно сприяти формуванню в учнів свідомого й відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, визначених Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Правилами внутрішнього розпорядку, Правилами для учнів.

управління

Робота учнівського самоврядування організовується відповідно до норм, визначених законодавчими та установчими документами закладу.

Перейти до вмісту